RODO

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest:
Self- Gabinet Psychoterapii i Rozwoju

ul. Górnicza 12
Tarnowskie Góry

izabela.chrost@gmail.com
psychoterapeuta@chrostjozwiak.pl
Telefon kontaktowy: 517-042-041.

Kontaktując się ze mną, wyrażasz jednoczesną zgodę na przetwarzanie danych, które podajesz. Mogą to być takie dane, jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, ale również historia e-maili, jeśli kontakt następuje tą drogą. Pozyskane dane będę wykorzystywać wyłącznie do kontaktu z Tobą oraz prowadzenia dokumentacji zabezpieczonej hasłem. Są one potrzebne do świadczenia usług.

 

WAŻNA INFORMACJA:

W przypadku rezerwacji wizyty w trybie zdalnym/ telefonicznym lub stacjonarnie (pierwsza wizyta), jak również prowadzenia sesji on-line wymagam wpłaty za sesję z góry celem jej potwierdzenia najpóźniej w dniu wizyty (potwierdzenie wpłaty bądź zaksięgowanie kwoty za sesję). Brak wpłaty traktuję jak rezygnację z pierwszej konsultacji/ sesji. Gdyby wizyta nie mogła odbyć się z winy terapeuty kwota jest w 100% zwrotna.

W przypadku odwołania sesji przez pacjenta/ rodzica pacjenta później, niż na 24h przed sesją, kwota jest bezzwrotna. Wymagam wówczas pokrycia kosztów wizyty. Czas ten rezerwuję na konkretnego pacjenta i nie mam możliwości umówienia w to miejsce innej osoby.

Zapisując się na wizytę rodzic/ pacjent pełnoletni przyjmuje do wiadomości i akceptuje zasady panujące w moim gabinecie. 

Płacąc za konsultację lub sesję w formie on-line (BLIK, PayU, przelew), zgadzasz się na przetwarzanie danych osoby, z konta której dokonujesz płatności (imię, nazwisko, adres, numer konta) w celu rozliczenia się za usługi. Oznacza to, że dane te są używane w programie księgowym i figurują w moich rozliczeniach.

Ponieważ korzystam z kalendarza on-line również i tutaj mogę gromadzić dane, które podasz w procesie umawiania wizyty: imię i nazwisko, telefon, e-mail. Są to dane gromadzone wyłącznie na potrzeby kontaktu z osobą. Nie udostępniam ich nikomu. Dane są zabezpieczone hasłem i szyfrowane.

Jakie masz prawa do swoich danych

Celem RODO jest zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych. Prawa w tym zakresie obejmują:

 1. prawo dostępu do danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane Administrator przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane, oraz uzyskania ich kopii. Mogą Państwo zwrócić się do Administratora z wnioskiem o otrzymanie informacji (art. 15 rozporządzenia RODO).
 2. prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje Administratora o zmianie swoich danych osobowych. Mogą Państwo zwrócić się do Administratora z prośbą o sprostowanie nieprawidłowych, czy uzupełnienie niekompletnych danych osobowych (art. 16 rozporządzenia RODO).
 3. prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane o usunięcie danych np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, itp. (art. 17 rozporządzenia RODO). Prawo do usunięcia danych może być zrealizowane w przypadkach, gdy Administrator nie ma podstaw prawnych do przetwarzania danych. Zwracamy uwagę, że jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji obowiązku prawnego to dane osobowe nie mogą zostać usunięte.
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki dla ograniczenia przetwarzania jej danych np. Administrator nie potrzebuje pewnych danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych (art. 18 rozporządzenia RODO).
  Każdy wniosek o ograniczenie przetwarzania danych będzie wymagał indywidualnego rozpatrzenia pod względem istniejących podstaw dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzania.
 5. prawo do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi lub żądać, by dane te zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 rozporządzenia RODO).
 6. Wniosek o przeniesienie danych może złożyć osoba, której dane dotyczą. Informacja przekazywana będzie w formie pliku na zabezpieczonej hasłem płycie CD.
 7. prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f rozporządzenia RODO, w tym profilowaniu na podstawie tych przepisów (art. 21 rozporządzenia RODO).
  Sprzeciw wobec przetwarzania danych można złożyć w placówce Administratora lub przesłać listownie na adres Administratora. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. To sam administrator odpowiada za wykazanie, że jego ważne prawnie uzasadnione interesy mają nadrzędny charakter wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W takiej sytuacji, po pozytywnym rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie.
 8. prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 22 rozporządzenia RODO).
 9. prawo do cofnięcia zgody – osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 rozporządzenia RODO).
 10. prawo do wniesienia skargi – osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO (art. 77 rozporządzenia RODO).

Cel przetwarzania danych osobowych:

Dane będą przetwarzane wyłącznie do świadczenia usług w ramach gabinetu. Za zgodą osoby dane będą również przetwarzane na użytek kontaktu z innymi specjalistami (po uprzedniej zgodzie pacjenta): lekarz POZ, psychiatra, inne wskazane osoby.

Okres przechowywania danych:

Dane będą przechowywane przez okres konieczny do realizacji świadczenia. W przypadku usług terapeutycznych dane są przechowywane przez cały okres trwania procesów terapii. W przypadku zakończenia kontaktu dane zawarte w formularzu rejestracji wizyt są usuwane wraz z deklaracją pacjenta/ klienta po zakończeniu konsultacji.